| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Sessió: Hàbits lectors literaris, a la cruïlla entre el món analògic i el digital

Page history last edited by Kosmopolis 10 years, 5 months ago

Coordinadora: Mireia Manresa

Paraules clau: hàbits lectors, lectura literària, formació del lector, lectura digital

Descripció de la sessió:

En aquest moment de canvis tecnològics, de nous formats de lectura i de nous dispositius que acullen continguts, el lector literari es troba en una cruïlla entre el món analògic i el digital. De la mateixa manera que en el món analògic era important conèixer en profunditat el lector per tal de poder definir intervencions educatives afinades i efectives, ara, en aquest món canviant, es fa imprescindible saber què es llegeix, com es llegeix i quant es llegeix sigui en el format que sigui. Però justament pel fet d’estar en un moment de transició, reflexionar sobre aquest aspecte suposa plantejar més interrogants que respostes i formular més hipòtesis que certeses.

A la sessió es reflexionarà sobre els hàbits lectors literaris dels joves actuals: fins a quin punt la lectura analògica serà substituïda per la digital? Afectaran els nous formats a l’augment de lectors literaris? O bé, el lector literari canviarà la manera de llegir i de relacionar-se amb la literatura gràcies a la nova oferta? Els nous productes literaris que han adoptat noves característiques adaptant-se als nous formats propicien noves habilitats lectores? Es llegeix, realment, literatura a la web i en els nous readers? Quin tipus de lector en llegeix?

Veurem com, en aquest moment de canvis, de moment el que es pot afirmar és que s’han obert noves formes d’aproximació al producte literari a través de la xarxa que propicien, sobretot, que la literatura sigui una experiència compartida i comunitària, fet que pot motivar els adolescents a incorporar la lectura com una de les activitats d’oci que els permeti saciar la seva necessitat de socialització i de creació de la identitat a través dels altres.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.