| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Sessió: Bifestival twpo-twna

Page history last edited by Enric 10 years, 12 months ago

Coordinadors: Enric Senabre i Patrick Davenne

 

El bifestival (o petit festival doble) de Twittpoesia i Twittnarrativa pretén emprar les xarxes socials per a recollir una mostra tant àmplia com sigui possible de la creativitat en les distàncies curtes. L'objectiu es demostrar quelcom que porta temps produint-se: els formats breus o micro es comencen a moure, i molt, per a la creació literària.

 

Per a tal finalitat, s'han establert els hash #twpo (per a poesia) i #twna (per a narrativa), de manera que tothom pugui enviar i vincular-hi els seus textos breus en qualsevol moment (i llengua, temàtica o intenció) des de Twitter. També s'estableix una pàgina a Facebook per tal de no limitar la participació únicament a aquells que facin servir Twitter.

 

Dins la trobada Bookcamp, el que es presentarà dependrà per tant en gran mesura de l'intencionalitat dels participants del barcamp, i també altres persones que segueixin els dies previs aquesta iniciativa per la xarxa. El dia 23 d'Octubre es durà a terme una projecció en directe de l'evolució dels microtextos de #twpo i #twna, per tal que es pugui anar resseguint la creació a mida que arriba (juntament amb el que s’hagi recopilat fins llavors).

 

Paral·lelament, en col·laboració amb el projecte PliegOS, durant el Bookcamp es publicaran al moment i distribuiran edicions recopilatòries en llibres de petit format. El projecte PliegOS pretén establir una plataforma oberta de publicació i descàrrega de llibrets de paper en miniatura, d'impressió immediata i sota filosofia DIY o “fes-t'ho tu mateix”.

 

Nota: tots els microtextos recopilats per mitjà del procediment descrit es publicaran sota una llicència copyleft de Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 2.5

--------------------------------------------------------

El bifestival (o pequeño festival doble) de Twittpoesía y Twittnarrativa pretende usar las redes sociales para recopilar una muestra tan amplia como sea posible de la creatividad en las distancias cortas. El objetivo es demostrar lo que lleva tiempo realizándose: los formatos breves o micro se están moviendo, y mucho, en el mundo de la creación literaria.

 

Para ello se establecen los hashtag #twpo (para poesía) y #twna (para narrativa), de forma que cualquiera pueda enviar y vincular sus textos breves en cualquier momento (e idioma, temática o intención) desde Twitter. Asimismo, establecemos una página en Facebook (ésta) para evitar limitar la participación a aquellos que usan Twitter.

 

En el encuentro Bookcamp, lo que vamos a presentar depende en gran medida de la intencionalidad de los participantes en el barcamp, y otros que sigan en los días previos esta iniciativa por Internet. El 23 de octubre se realizará una proyección en directo de la evolución de los microtextos de #twpo y #twna, para que se pueda ir siguiendo la creación a medida que vaya llegando (junto con lo que se haya recopilado hasta el momento).

 

Paralelamente, en colaboración con el proyecto PliegOS, durante el Bookcamp se publicarán y distribuirán de forma inmediata ediciones de recopilación en libros de pequeño formato. El proyecto PliegOS quiere establecer una plataforma abierta de publicación y descarga de libros en miniatura, impresión inmediata y con la filosofia DYI -hazlo tú mismo-.

 

Nota: todos los microtextos recopilados mediante el proceso descrito se publicaran bajo licencia copyleft de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 2.5

-------------------------------------------------------

 

The bifestival (or small double festival) of Tweetpoetry and Tweetnarrative tries to use social networks to compile as wide a sample as possible of creation close-up. The goal is to show what's been a while going on: small formats are moving, and are moving a lot, in the literaruy creation universe.

 

For that, we've set up the hashtags #twpo (for poetry) and #twna (for narrative), so that anyone can send and link their short pieces at any time (as well as any language, subject or intention) from Twitter. Also, we're setting up this Facebook site to avoid limiting the participation to those with a Twitter account.

 

At Bookcamp, what we will show depends greatly on what the barcamp participants intend, as well as what those who participate previously in this initiative via the internet. On October 23rd we'll carry out a projection of the life evolution of the #twpo and #twna texts, so that you can follow it as it grows (along with all that has been complied up to that moment).

 

Also, in a very -but not that so, you perverts- close cooperation with the PliegOS project, during Bookcamp there will be the publishing and distribution of compliations in small-format books. The PliegOS project wants to set up an open platform for the publishing and download of miniature books, immediate printing and with the DIY philosophy.

 

Note: all microtexts compiled with this process will be published under a copyleft-Creative Commons Recognition-ShareAlike 2.5 license.

--------------------------------------------------------

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.