| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Què és i com funciona aquest wiki - Qué es y cómo funciona este wiki - What's this wiki

Page history last edited by Kosmopolis 13 years, 11 months ago

Un wiki és un lloc web on les pàgines poden ser editades per part dels usuaris. Aquest wiki es troba allotjat a la plataforma PBWorks, i per accedir-hi, cal registrar-se prèviament i de manera gratuïta a través de l'enllaç "Create an account".

 

Com funciona el wiki?

 

Un cop registrats, rebreu un correu de benvinguda; confirmeu-lo i podreu tenir accés a la versió editable del wiki. Veureu que el wiki té dues pestanyes a la part esquerra de la web, "wiki" i "edit". En la primera hi ha els continguts, en la segona, les opcions per a editar-los. Si cliqueu aquí, podreu afegir i/o modificar els textos com si estiguéssiu manipulant un fitxer en word. Si us plau, mantingueu la coherència estilística.

 

 

Si voleu crear una nova sessió, cliqueu a l'enllaç "Create a page", poseu-li títol i ompliu la fitxa seguint els exemples de les altres sessions.

 

És important que, a banda d’inscrivir-vos en el wiki per a participar activament en el BookCamp, us presenteu, digueu qui sou i a què us dediqueu. Per això hem creat la pàgina d’Assistents. Cal que us doneu a conèixer per a què la gent sàpiga amb qui es trobarà en el BookCamp, què li pot oferir i en quins àmbits es mou.

 

Quan s’acostin les dates del BookCamp, i en funció de la resposta que aconsegueixin les diferents propostes, es definiran els horaris i les sessions definitives. Depèn de tu com serà el BookCamp, així que és important que, un cop t’hagis ofert com a coordinador, mantiguis actiu el debat online per traslladar-lo després a l’àmbit presencial.

 

Torna a la Home


 

Un wiki es un sitio web en el que las páginas pueden ser editadas por parte de los usuarios. Este wiki se encuentra alojado en la plataforma PBWorks y, para acceder a él, es necesario registrarse previamente y de forma gratuita a través del enlace “Create an account”.

 

¿Cómo funciona el wiki?

 

Una vez estéis registrados, recibiréis un correo de bienvenida, confirmadlo y podréis tener acceso a la versión editable del wiki. Veréis que hay dos pestañas en la parte izquierda de la web, “wiki” y “edit”. En la primera están los contenidos, en la segunda, las opciones para editarlos. Si clicáis aquí, podréis añadir y/o modificar los textos como si estuviérais manipulando un fichero en word. Por favor, mantened la coherencia estilística.

 

Si queréis crear una nueva sesión, clicad en el enlace “Create a page”, ponedle título y rellenad la ficha siguiendo los ejemplos de otras sesiones.

 

Es importante que, además de inscribiros en el wiki para poder participar activamente en el BookCamp, os presentéis, digáis quiénes sois y a qué os dedicáis. Para esto hemos creado la página de Asistentes. Es necesario que os déis a conocer para que la gente sepa con quién se encontrará en el BookCamp, qué le puede ofrecer y en qué sectores se mueve.  

 

Cuando se acerquen las fechas del BookCamp, y en función de la respuesta que consigan las distintas propuestas, se definirán los horarios y las sesiones definitivas. Depende de ti cómo será el BookCamp, por esto es importante que, una vez te hayas ofrecido como coordinador, mantengas activo el debate online para trasladarlo después al ámbito presencial. 

 

Vuelve a la Home


A wiki is a website where the pages can be edited by the users. This wiki is housed on the platform PBWorks, and in order to access it you must register beforehand and free of charge through the link "Create an account".

 

How does the wiki work?  

Once you have registered, you will receive a welcome e-mail. Confirm it and you will have access to the editable version of the wiki. You will see that the wiki has two tabs on the left hand side of the webpage; "wiki" and "edit". In the first you will find the contents, and in the second, the options for editing them. If you click here, you can add and/or modify the texts as if you were working with a file in word format. Please keep to the same style.

 

If you wish to create a new session, click on the link "Create a page", give it a title and fill in the form following the examples for the other sessions.

 

It is important that, apart from enrolling in the wiki to participate actively in the BookCamp, you should introduce yourself, say who you are and what you do. We have created the page Participants for this. You must make yourself known in order for people to know who they will find in the BookCamp, what it can offer them and which areas it covers.

 

When we get nearer to the planned dates of the BookCamp, and according to the response received from the various proposals, the final timetables and sessions will be established. The BookCamp depends on you, so it is important that, once you have offered yourself as a coordinator, you keep up an active online debate in order to later transfer it to a situational debate.

Home

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.